STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Partnerské stránky

Zde uvádíme přehled partnerů, kteří s naším internetovým serverem spolupracují.

 
Daňová kancelář Účetní servis Daňová kancelář Účetní servis je týmem samostatných odborníků na jednotlivé specializace, který se zaměřuje na zajištění komplexního účetního, daňového, ekonomického a právního servisu jak podnikatelům (fyzickým či právnickým osobám) tak neziskovým subjektům.
Prostřednictvím daňového poradce poskytuje zejména služby v oblasti následujících daní: daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň a daň z nemovitostí.
Rovněž poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence - zpracování účetních dokladů, příprava podkladů pro přiznání k DPH a dalších povinných hlášení, sestavení účetní závěrky, zasílání průběžných výsledků hospodaření.
 
Intuitivní marketing Miloš Toman je autorem koncepce Intuitivního marketingu, která je založena na vytváření a upevňování individuálních až osobních vztahů k zákazníkům, na psychologickém přístupu a etice. Svoji koncepci dosud popsal ve dvou knihách: Intuitivní marketing a Intuitivní reklama, vydaných nakladatelstvím Management Press. Intuitivní marketing se stává uznávaným a především v praxi využívaným způsobem, jak zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem. Uživatelům umožňuje významně snižovat ceny a zvyšovat účinnost marketingových nástrojů.
 
Brno International Business School   B.I.B.S., a.s. organizuje svá studia jednak na základě akreditace dle českého práva, jednak na základě tzv. validace zahraničními vzdělávacími institucemi. Validace znamená, že studium je v souladu s právem země v níž působí validující universita (v případě B.I.B.S., a.s. je to Nottingham Trent University z Velké Británie a Jyväskylä University z Finska) organizováno validovanou zahraniční institucí (v daném případě B.I.B.S., a.s.) a diplomy o absolvování studia jsou udělovány zahraniční institucí, která validaci poskytla. Proces samotné validace je organizačně a časově poměrně náročný. Pro jeden program trvá v průměru déle než rok. Je zaměřen jednak na komplexní zhodnocení předpokladů validované instituce organizovat daná studia (tzv. Institutional Review), jednak na zhodnocení vlastního studijního programu (Programme Review). B.I.B.S., a.s. má v současnosti vedle programu Ekonomika a management akreditovaného v ČR, validovány následující britské a jeden finský studijní program:
  • BA (Hons) in Business Management je tří a půlleté ekonomicko-manažersky orientované studium, v němž absolventi studia získají znalosti potřebné k výkonu nižších řídících funkcí a pro podnikání v tržní ekonomice. Studium je organizováno v českém jazyce jako kombinace distančního a prezenčního studia pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním.
  • MSc in Management Studies je studium, v němž absolventi získají znalosti potřebné k výkonu středních a vyšších řídících funkcí a pro podnikání v tržní ekonomice. Studium trvá dva a půl roku (5 semestrů). Je organizováno jako studium při zaměstnání, v českém jazyce. Je určeno buď absolventům bakalářských studií ekonomického zaměření nebo absolventům magisterských (resp. inženýrských) oborů ostatních vysokých škol.
  • MBA Senior Executive Programme je variantou světově rozšířeného Master of Business Administration studia, považovaného za kvalifikační standard špičkových manažerů. Studium je určeno zkušeným manažerům zastávajícím pozice v top-managementu. Studium trvá dva a půl roku. První ročník probíhá v češtině, ve zbytku studia zpracovávají posluchači všechny písemné práce v angličtině. Tento program je zároveň akreditován i Českou asociací MBA škol (CAMBAS). V současnosti je B.I.B.S. se zhruba 30 procentním podílem leaderem na trhu vzdělávání MBA v ČR. Od roku 2007 organizujeme MBA i v Praze a v Bratislavě a od letošního roku v Ostravě.
  • BA (Hons) in Law and Business Management je tří a půlletý multidisciplinárně formulovaný studijní program, kde kromě oblastí práva jsou zastoupeny i základní oblasti ekonomiky a managementu. Absolventi jsou připravováni pro uplatnění v podnicích všech právních forem podnikání. Své uplatnění najdou ve výrobní i nevýrobní sféře, kde budou schopni řešit standardní právní a manažerské situace. Mohou však být zaměstnáni i jako pracovníci větších advokátních kanceláří s určitou specializací. Vzhledem k zařazení některých veřejnoprávních disciplín není vyloučeno jejich uplatnění i v oblasti veřejné správy. Bohaté všeobecné poznatky vytvářejí prostor i pro uplatnění absolventů studií při vlastní podnikatelské činnosti.
  • MSc in Law and Business Management Studies je pětisemestrální studium úrovně „Master“, určené absolventům bakalářského programu B.I.B.S. BA (Hons) Law and Business Management, bakalářských studijních programů právního zaměření, případně absolventům magisterských či inženýrských stupňů libovolného zaměření. Absolventi najdou uplatnění ve středních i vyšších funkcích ve výrobní i nevýrobní sféře, kde budou schopni řešit standardní právní a manažerské situace. Mohou však být zaměstnáni i jako pracovníci větších advokátních kanceláří s určitou specializací. Vzhledem k zařazení některých veřejnoprávních disciplín není vyloučeno jejich uplatnění i v oblasti veřejné správy. Bohaté všeobecné poznatky vytvářejí prostor i pro uplatnění absolventů studií při vlastní podnikatelské činnosti.
  • LLM in Czech Business Law in the European Union. Jedná se o čistě právnický program úrovně „Master“, zaměřený prioritně na obchodní právo a související oblasti v kontextu práva EU. Pětisemestrální program je určen absolventům programu BA (Hons) in Law and Business Management na B.I.B.S. a absolventům právnických programů od úrovně „bakalář“. Absolventi získávají atraktivní, světově uznávaný titul LLM, udělený The Nottingham Trent University.
  • DBA (Doctorate in Business Administration). Na podzim roku 2007 jsme zahájili pro osmnáct posluchačů ve spolupráci s Nottinghamu Business School další mezinárodní prestižní program DBA. Toto studium, určené především top-manažerům, významně doplňuje portfolio současných vysokoškolských programů dostupných v České republice. Doctorate of Business Administration (DBA) je, stejně jako u nás běžně známé Ph.D., akademické studium založené na vědeckovýzkumné činnosti. Na rozdíl od Ph.D. je však jednoznačně orientováno na manažerskou a profesní praxi a je určeno především manažerům, kteří ocení zejména jeho zaměření na výzkum reálných manažerských problémů. Významným rysem studijního programu DBA na Brno International Business School je jeho mezinárodní charakter. Lektorský tým je složen z předních domácích i zahraničních (Velká Británie, USA, Finsko, Švédsko, Polsko, Itálie, Japonsko) akademických pracovníků a odborníků z praxe. Tříletý studijní program je vyučován v anglickém jazyce v Brně. Oprávnění B.I.B.S., a.s. poskytovat mezinárodní manažerský program doktorského stupně je významným krokem k rozvoji vysokoškolského vzdělávání nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy.
  • Od školního roku 2009/2010 nabízíme absolventům magisterských programů možnost pokračovat ve studiu v novém doktorském programu Doctorate (PhD) in Business and Administration. Program je vytvořen ve spolupráci se School of Business and Economics, University of Jyväskylä, Finsko, která absolventům udělí finské doktorské diplomy a tituly PhD. Doctorate (PhD) in Business and Administration je moderním programem pro podnikatele a manažery, navrženým tak, vyhovoval jejich požadavkům i časovým možnostem. Délka trvání studia v programu je cca 3 roky (s možností individuálního prodloužení nebo zkrácení), studenti studují externí formou. V Brně (podle situace i v Praze) absolvují 2-4 doktorské semináře ročně (délka jednotlivých seminářů je 2-3 dny), zbývající zahrnuje samostudium a realizaci vlastního výzkumného projektu za pomoci konzultací se dvěma individuálně přidělenými supervizory. Přímo na University of Jyväskylä ve Finsku se uskuteční pouze závěrečná obhajoba disertační práce. Obdobně jako na všech programech BIBS jsou také na programu PhD dlouhodobě stanovené fixní roční rozvrhy, které studentům umožní studium dobře plánovat a skloubit studium s výkonem profese. Program má výrazně mezinárodní charakter. Výuku a supervize zajišťuje mezinárodní tým lektorů a supervizorů z Finska, ČR, Švédska, Velké Británie, USA, Portugalska a dalších zemí. V případě zájmu také mohou studenti absolvovat některé z doktorských seminářů přímo ve Finsku na University of Jyväskylä.
Existující portfolio sedmi britských vysokoškolských programů B.I.B.S.,a.s. akreditovaných v zahraničí, poskytovaných ve spolupráci s The Nottingham Trent University, bylo před čtyřmi roky rozšířeno o bakalářský program oboru Ekonomika a management akreditovaný dle českého práva. Jeho struktura je v podstatě identická s programem BA (Hons) in Business Management. Bezkonkurenční výhodou je zde možnost současného studia programu, akreditovaného jak v České republice, tak i ve Velké Británii. Úspěšní absolventi tak získají dva vysokoškolské diplomy (a tím i akademické tituly). Tato kombinace je v zahraničí označována jako tzv. „double degree“.
B.I.B.S., a.s. působí v České republice a na Slovensku již desátým rokem. V uplynulém školním roce studovalo na naší škole více než 2500 studentů. Počtem studentů se řadíme mezi největší soukromé vysoké školy v ČR a daří se nám organizovat naše studia i v Praze, Ostravě a v Bratislavě. Významným úspěchem je i to, že všechny naše programy byly v roce 2008 britským partnerem revalidovány na další, tentokrát šestileté období.
 

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.