STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

Galerie autorů

V této galerii naleznete seznam autorů publikací týkajících se strategického managementu. Seznam je řazen dle příjmení jednotlivých autorů.

 

František Bartes   Doc. Ing. František Bartes, CSc.
  Konkurenční strategie firmy
  Podnikatelská fakulta Vysokého učení technického
  Email: bartes@fbm.vutbr.cz
  Doc. Ing. František Bartes, CSc. přednáší na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské problematiku řízení inovací, řízení jakosti a strategii konkurenčních střetů. Problematiku konkurenčního boje firmy přednáší i na Fakultě managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Přípravou a řízením vlastního střetu s konkurenční firmou na daném trhu se začal zabývat již v roce 1993. Jeho snahou bylo vytvořit ucelený předmět, který by se touto, tolik závažnou problematikou, zabýval a ve svých důsledcích pomohl nejen povýšit konkurenční boj českých firem na podstatně vyšší úroveň, ale v mnohých případech i nahradit dokonce "mafiánské" praktiky, či v druhém extrému dosti značnou naivitu některých našich řídících pracovníků, takovým způsobem konkurenčního boje, který by ve své podstatě byl soubojem intelektu opírající se nejen o vysokou profesionální úroveň těchto pracovníků a zákonná ustanovení, ale i o rámec pravidel sociálně žádoucího chování, deklarovaného etickými normami a veřejným míněním dané společnosti, ve které se tyto aktivity budou realizovat. Tedy nejen dodržením platných zákonů, ale i morálních hodnot konkrétní společnosti!
Doc. Bartes obhájil v roce 1995 na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě podnikohospodářské habilitační práci na téma "Ofenzivní pojetí konkurenčního boje firmy".
Za základní východisko chápání této problematiky byl vzat předpoklad, že úspěšně podnikat na nasyceném a náročném trhu, kde je tvrdá a ostrá konkurence, znamená připravit tuto konkurenci o část jejího zisku nebo jejího podílu na trhu. Zde, na tomto trhu, se totiž konkurenční nabídky jednotlivých firem střetávají v boji o zákazníka a bojují spolu podle pravidel bojového umění. Tvrdí, že "obchod je velká válka".
Souvislost originálních pravidel strategie úspěšného vedení válečného boje s dnešními zásadami moderních strategií, které jsou přednášeny na špičkových zahraničních univerzitách, je víc než zřejmá. Toto, ve své podstatě pragmatické spojení psychologického působení na protivníka s metodami řízení, vytváří velmi vhodné podmínky pro dosažení efektivního lidského jednání v oblasti zajištění úspěchu ve strategickém rozhodování.

 

Marcela Dedouchová   Doc. Ing. Marcela Dedouchová, CSc.
  Strategie podniku, Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy
  Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické
  Email: ded@vse.cz, Internet: http://nb.vse.cz/~ded/
  Doc. Ing. Marcela Dedouchová, CSc. je absolventkou Fakulty strojní ČVUT, oboru řízení a ekonomika podniku. Absolvovala rovněž několik kurzů v zahraničí (Belgie, Nizozemí, Irsko). V současné době na katedře podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské vyučuje předměty týkající se strategie podniku a manažerské ekonomiky. Zaměřuje se především na volbu podnikové strategie, její tvorbu, implementaci a hodnocení simulačních modelů.
Podílela se na přípravě skript pro předměty Nauka o podniku a Manažerská ekonomika. Je autorkou učebního textu Strategie podniku pro inženýrské studium a publikace Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy.
Externě spolupracuje s konzultačními firmami Strategie focus s. r. o. a Management focus s. r. o. v oblasti vzdělávacích kurzů. Na Prague International Business School přednáší Strategii podniku v případových studiích.

 

Miloš Drdla   Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA
  Strategické řízení firemních informací
  B.I.B.S., a.s.
  Email: drdla@bibs.cz
  Ing. Miloš Drdla, Dr. MBA v současnosti působí jako předseda představenstva a ředitel pro obchod a marketing na B.I.B.S., a.s. a jako nezávislý konzultant v oboru strategického řízení a managementu. V letech 1996 - 2002 byl proděkanem pro zahr. záležitosti na FP VUT v Brně a podílel se na organizaci několika desítek mezinárodních projektů (Tempus, Phare, Leonardo, Sokrates). Absolvent fakulty strojní VUT v Brně, The Nottingham Trent University a FP VUT v Brně. V posledních 10 letech absolvoval více jak 70 studijních pobytů a stáží (VB, Itálie, Německo, USA, Kanada a další). Dosud publikoval asi 30 prací, článků v odborných a vědeckých časopisech a příspěvků na vědeckých konferencích a seminářích, 20 skript a je spoluautorem 5 monografií. Udržuje intenzivní kontakty s podnikovou praxí. Působí také jako VŠ učitel a lektor a koordinátor manažerských programů, především pak MBA. Odborně se zaměřuje na strategické řízení a řízení změn, bankovnictví, management. Aktivně ovládá ruštinu, angličtinu a italštinu

 

Alena Hanzelková   Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA
  Strategický marketing
  B.I.B.S., a.s.
  Email: hanzelkova@bibs.cz
  Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA je absolventkou School of Business and Economics, University of Jyväskylä, Finsko (PhD, management rodinných firem, 2000 – 2004), Nottingham Trent University na B.I.B.S., a.s. (MBA, strategický management, 2007 - 2009) a Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně (Ing., obchodní podnikání, 1994 – 2000). Absolvovala stáže v Německu (1995, 1996, 1997, InterCom Mainz), ve Velké Británii (1996 – 1997, Nottingham Trent University) a Finsku (1999 – 2000, University of Jyväskylä). Od roku 1998 pracovala v marketingu, například jako projektový manažer německé marketingové agentury InterCom Praha (ČR, 2000 – 2001) a jako account manažer segmentu privátního bankovnictví a později jako vedoucí týmu podpory komunikace Raiffeisenbank, a. s. – Česká republika (2001 – 2004). Od roku 2004 je ředitelkou pro doktorské programy a akademické záležitosti a koordinátorkou britského doktorského programu DBA na B.I.B.S., a. s. Profesně se zaměřuje na strategické řízení, strategický marketing a strategické řízení rodinných firem. Publikovala například ve Finsku, Velké Británii, USA nebo Itálii. Na B.I.B.S., a. s. marketing také vyučuje.

 

Miloslav Keřkovský   Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA
  Strategické řízení, Ekonomie pro strategické řízení, Moderní přístupy k řízení výroby
  B.I.B.S., a.s.
  Email: kerkovsky@bibs.cz
  Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA působil dlouhodobě na Vysokém učení technickém v Brně, kde zastával funkce děkana, proděkana a vedoucího katedry. V roce 1986 byl jmenována docentem v oboru „Teorie řízení a plánování“ a v roce 1998, podle nových předpisů, byl habilitován na základě obhajoby habilitační práce. Od roku 1990 byl členem několika vědeckých rad fakult a vysokých škol, působil jako člen Komise ekonomie Akreditační komise Vlády ČR, jako předseda oborové rady doktorandského studia a člen Rady vysokých škol. V současnosti je rektorem Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.), soukromé vysoké školy, kde zároveň působí jako předseda Akademické rady a koordinátor a lektor několika manažerských programů, včetně MBA a prestižního DBA studia (Doctorate in Business Administration).
Jeho profesní orientace směřuje do oblasti strategického řízení, řízení výroby a ekonomie. Tato orientace je podložena jak vzděláním, tak praxí, kdy v sedmdesátých a osmdesátých letech, na počátku své odborné kariéry, působil jako dílenský plánovač a programátor analytik. Jako pedagog se podílel nejen na výchově studentů v řádném studiu, ale působil i v MBA a v doktorském studiu. Zapojen byl rovněž do vědeckovýzkumné práce jako odpovědný řešitel řady výzkumných úkolů, včetně úkolů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Dosud publikoval asi 170 prací, článků v odborných a vědeckých časopisech, příspěvků na vědeckých konferencích a seminářích, vysokoškolských skript, monografií a výzkumných zpráv a projektů. Udržuje velmi intenzívní kontakty s podnikovou praxí. Od roku 1991 působil ve statutárních orgánech několika společností.
Po roce 1990 se velmi aktivně zapojil do mezinárodní spolupráce se západoevropskými a americkými univerzitami. V letech 1990 – 2000 absolvoval asi 50 studijních i přednáškových pobytů v celkové délce cca dvou let na univerzitách ve Velké Británii, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Španělsku, Řecku, a USA. V letech 1991 – 1993 absolvoval s vyznamenáním studium MBA na The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Od roku 1991 aktivně spolupracoval s britskou organizací „Business Leaders Forum“ a rovněž s British Council. Od roku 1994 byl kontraktorem a odpovědným řešitelem několika programů TEMPUS Evropské Unie.

 

František Kovář   Prof. Ing. František Kovář, CSc.
  Strategický management
  Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické
  Email: kovar@vse.cz, Internet: http://nb.vse.cz/~kovar/
  Odborně se zaměřuje na strategický management, management změny, podnikatelskou politiku, podnikatelský plán a studie proveditelnosti.

 

Helena Sedláčková   Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.
  Strategická analýza
  Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické
  Email: sedl@vse.cz
  Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. je dlouholetou pracovnicí podnikohospodářské, resp. výrobně-ekonomické fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.
Její profesní orientace směřuje do oblasti strategického řízení, zejména pak analytických přístupů, provázející proces tvorby strategie podniku. V rámci svého působení na Vysoké škole ekonomické se podílí nejen na výchově studentů v rámci řádného a distančního studia, ale přednáší i na doktorském studiu. Současně přednáší ve studiu MBA na Mezinárodní manažerské škole při Vysoké škole ekonomické. Po roce 1989 absolvovala řadu zahraničních stáží na předních amerických a evropských univerzitách.
Zapojena je rovněž do vědeckovýzkumné práce na škole, kde se podílí na řešení řady grantů zaměřených za problémové okruhy její specializace. V průběhu svého působení na škole udržuje velmi intenzivní kontakt s podnikovou praxí, kde po několik let působila ve statutárních orgánech různých společností.
V roce 1988 byla jmenována docentkou a v roce 1996 jako docentka habilitována na základě obhajoby habilitační práce. V letech 1994 až 1999 zastávala funkci tiskové mluvčí Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou vědecké rady fakulty podnikohospodářské. Zastupuje VŠE v EDAMBĚ (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration). V roce 2000 byla jmenována akademickou ředitelkou CEMS (Community of European Management Schools - Společenství evropských manažerských škol) na VŠE.
Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. se odborně zaměřuje na tvorbu strategie podniku, strategickou analýzu, kritéria hodnocení variant strategií a na podnikatelský plán.
Garantuje předměty Podniková ekonomika, Strategická analýza a plánování podniku, Podniková strategie v evropském kontextu (anglicky) a Proces tvorby strategie podniku.

 

Zdeněk Souček   Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.
  Strategie úspěšného podniku
  Prague International Business School
  Email: zdenek.soucek@quick.cz
  Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc. se střídavě věnoval manažerským, pedagogickým i vědecko-výzkumným aktivitám. Pracoval v manažerských funkcích v českých i zahraničních podnicích. Na VŠE v Praze dosáhl hodnosti profesora ekonomiky průmyslu. V oblasti vědy řídil především týmy pracovníků zaměřených na problematiku podnikové ekonomiky a dosáhl hodnosti doktora ekonomických věd.
Je autorem několika knih, stovek článků, statí a učebních textů, zejména z oblasti strategického řízení podniků. Účastnil se mnoha konferencí a navštívil 68 států všech kontinentů za účelem studia řízení podniků.
V posledních letech je partnerem a ředitelem konzultační firmy Management Focus zaměřené na problematiku strategického řízení velkých a středních podniků. Aktivně se účastnil zpracování a implementace strategií v desítkách českých i zahraničních firem.
Hostující profesor v Prague International Business School a konzultant institucí v Bělorusku, Lotyšsku, na Ukrajině a Slovensku. Je prezidentem Klubu Stratég, člen řídícího výboru Společnosti pro strategické řízení. V současné době se orientuje na poradenství v oblasti strategií podniků.

 

Oldřich Vykypěl   Doc. Ing. Oldřich Vykypěl, CSc, MBA
  Strategické řízení
  Podnikatelská fakulta Vysokého učení technického
  Email: vykypel.o@raz-dva.cz
  Doc. Ing. Oldřich Vykypěl, CSc, MBA je dlouholetým pracovníkem Vysokého učení technického v Brně. Od roku 1967 pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie a metod řízení VUT, v roce 1988 přešel na katedru Ekonomiky a řízení strojírenské výroby. V současnosti působí jako docent na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.
Jeho profesní zaměření je orientováno především do oblasti strategického řízení. Jako pedagog se na VUT v Brně a ZČU v Plzni podílí na výchově studentů v řádném studiu, v doktorském studiu a současně v MBA studiu pořádaném ve spolupráci s britskou The Nottingham Trent University. Dosud publikoval cca 85 prací, článků v odborných a vědeckých časopisech vč. zahraničních, příspěvků na vědeckých konferencích, vysokoškolských skript, výzkumných zpráv a projektů. V letech 1991 - 1993 absolvoval studium MBA na The Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Uvedené životopisy autorů byly zpracovány na základě podkladů dodaných jednotlivými autory a na základě veřejně dostupných internetových stránek.

Vyhledat v obsahu

Loading

Přeložit obsah