STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt

Odborná literatura

Chcete-li se získat další, podrobnější informace o strategickém managementu, strategickém plánovacím postupu a o tvorbě firemních strategií, můžete čerpat z níže uvedeného seznamu dostupné literatury. Uvedené publikace jsou v seznamu seřazeny podle příjmení autora či prvního z autorů.

Konkurenční strategie firmy   Konkurenční strategie firmy
  František Bartes
  Praha, Management Press 1997, 126 stran
  Doporučená cena 129,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-85943-41-7
  Anotace
Publikace se zabývá ofenzivním pojetím konkurenční strategie firmy, přičemž autor vychází ze starých orientálních bojových filozofií, které svým zpracováním umožňují po zavedení do podnikatelské praxe podstatně zvýšit pravděpodobnost úspěchu firmy. Zvláštní pozornost autor rovněž věnuje specifickému informačnímu systému a jeho úloze při rozhodování managementu.

 

Jak se stát skvělým stratégem   Jak se stát skvělým stratégem
  Mike Davidson
  Praha, Management Press 1997, 124 stran
  Doporučená cena 148,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-85943-45-X
  Anotace
Publikace, kterou zpracoval jeden z nejvýznamnějších světových expertů v oblasti strategického řízení, je zpracována jako průvodce na cestě ke strategickému myšlení. Autor čtenáře učí, jak si osvojit nejen zásady strategického myšlení, ale i tvorby a realizace podnikatelské strategie.

 

Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy   Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy
  Marcela Dedouchová
  Praha, Profess, rok neuveden, 108 stran
  Doporučená cena 210,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-85253-25-0
  Anotace
Publikace se zabývá způsobem tvorby a zavedení strategie podniku, což je základní podmínkou jeho úspěšného rozvoje. Autorka charakterizuje jednotlivé kroky postupu a upozorňuje na nejdůležitější úskalí, která je třeba při práci na strategii firmy překonat. Ve svém výkladu popisuje externí a interní analýzu podniku, zavádění strategie na úrovni podnikatelských jednotek i celého podniku. Práce se věnuje rovněž vztahu mezi strategií, organizační strukturou a systémem řízení v podniku a zabývá se i střetem zájmů při tvorbě a zavádění strategie.

 

Strategie podniku   Strategie podniku
  Marcela Dedouchová
  Praha, VŠE 1997, 157 stran
  Doporučená cena neuvedena, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7079-713-4
  Anotace
Učební text pro inženýrské studium v přehledné formě shrnuje základní informace o vytváření strategie podniku. Autorka nejprve vysvětluje nezbytnost strategie pro podnik a následně se věnuje jednotlivým krokům, jimiž by měl management při vytváření strategie projít. Od poslání podniku a jeho cílů, přes externí a interní analýzu až po definici strategie na úrovni podnikatelských jednotek i celého podniku. Dále se věnuje analýze portfolia podniku, výběru vhodné organizační struktury, řídícímu systému a střetu zájmů při tvorbě a zavádění strategie.

 

Strategie podniku   Strategie podniku
  Marcela Dedouchová
  Praha, C. H. Beck 2002, 272 stran
  Doporučená cena 470,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7179-603-4
  Anotace
Publikace zahrnuje teoretická východiska pro zpracování kvalitní strategie a její úspěšnou implementaci v podniku. Dává odpověď na otázku, v čem spočívá význam strategie k posílení konkurenční pozice podniku, podává souhrnný výklad o postupu zpracování podnikové strategie, zahrnuje přehled podmínek úspěšné implementace strategie v podniku na domácí i mezinárodní úrovni.

 

Strategické finanční plánování   Strategické finanční plánování
  Jiří Fotr
  Praha, Grada Publishing 2000
  Doporučená cena 148,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7169-694-3
  Anotace
Publikace se věnuje analýze a hodnocení podniku, zdrojům financování, plánování výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. Dále se autor knihy, která získala cenu VŠE, zabývá plánovanou rozvahou, řízením růstu, volbou finanční struktury, plánu peněžních toků a počítačové podpoře strategického finančního plánování.

 

Balanced Scorecard v praxi   Balanced Scorecard v praxi
  Horváth & Partners
  Praha, Profess Consulting 2002, 406 stran
  Doporučená cena 980,-- Kč, v češtině, formát B5, šitá vazba v tvrdých deskách, ISBN 80-7259-018-9
  Anotace
Publikace působivě popisuje význam balanced scorecard pro úspěšnou implementaci strategií a přináší cenné informace nejen k zavádění balanced scorecard, ale také k jejímu trvalému využívání a ukotvení v podniku. Kniha obsahuje bohatou sbírku aktuálních zkušeností z různých projektů a zkušenosti autorů proto mohou být cenným vodítkem k úspěchu. Součástí publikace je i multimediální informační CD ROM.

 

Cesty k úspěšnému podniku   Cesty k úspěšnému podniku
  Gerry Johnson, Kevan Scholes
  Praha, Computer Press 2000, 834 stran
  Doporučená cena 647 Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7226-220-3
  Anotace
Kniha se souhrnně zabývá stanovením ideální podnikové strategie a vhodných taktických kroků. Publikace detailně popisuje posloupnost celého procesu. Jednotlivé kapitoly obsahují řadu metod, které pomáhají eliminovat rizika při rozhodování a které umožní celý proces změn rozdělit do fází, jež je možné jednotlivě vyhodnocovat a korigovat.
Tato bible strategického řízení firem obsahuje desítky reálných příkladů od světových firem, které se skutečně staly. Její autoři patří ve své oblasti k renomovaným odborníkům a učitelům strategického managementu na vysokých školách.

 

Balanced Scorecard   BALANCED SCORECARD Strategický systém měření výkonnosti podniku
  Robert S. Kaplan, David P. Norton
  Praha, Management Press, 268 stran
  Doporučená cena 490,-- Kč, v češtině, vázaná, ISBN 80-7261-037-6
  Anotace
Publikace se zabývá měřením finanční i nefinanční výkonnosti podniků a jejich strategické pozice. Autoři publikace čtenáři předkládají originální manažerský systém umožňující efektivní implementaci strategických cílů a průběžné řízení strategie včetně zajištění zpětné vazby. Součástí knihy je i CD-ROM obsahující multimediální dynamický simulátor pro zavedení BSC ve firmách.

 

Strategické řízení   Strategické řízení
  Miloslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl
  Praha, C. H. Beck 2006, 206 stran, 2. přepracované vydání
  Doporučená cena 450 Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7179-453-8
  Anotace
Publikace obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení zpracovaný jak na základě výzkumu a zahraniční odborné literatury, tak konfrontace s praxí strategického řízení našich firem. Její hlavní přínos spočívá ve zpřístupnění nejnovějších poznatků z oblasti strategického řízení a v poskytnutí návodu, jak postupovat při aplikaci teorie v praxi.

 

Ekonomie pro strategické řízení   Ekonomie pro strategické řízení
  Miloslav Keřkovský
  Praha, C. H. Beck 2004, 184 stran
  Doporučená cena 450 Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7179-885-1
  Anotace
Příručka je zaměřena na praktické využití znalostí mikroekonomie při strategickém řízení firmy. Pozornost je věnována zejména problematice rovnováhy na trzích zboží a služeb, dále se zabývá otázkou rovnováhy firmy a rovnováhou na trzích výrobních faktorů. Na rozdíl od běžných učebnic mikroekonomie se autor zaměřil pouze na ty teoretické aspekty, které mají naději na uplatnění v praxi. Velkou část textu proto tvoří příklady, případové studie a modelové aplikace.

 

Strategický marketing   Strategický marketing
  Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, D. Odehnalová, Oldřich Vykypěl
  Praha, C. H. Beck 2009
  Doporučená cena 410 Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 978-80-7400-120-8
  Anotace
Podnikatelský úspěch firmy v tržním hospodářství závisí hlavně na včasném předvídání tržních příležitostí a schopnosti řešit potenciální problémy strategického charakteru. Základem úspěšného marketingu je vytvoření vhodné marketingové strategie. V praxi však často strategické řízení marketingu v mnoha podnikatelských subjektech dostatečně efektivně nefunguje. Příčiny jsou různé, od velkého operativního vytížení manažerů a vlastníků firem až po roztříštěnost a složitou aplikovatelnost existujících marketingových teorií. Cílem publikace je proto nabídnout prakticky aplikovatelnou metodologii, resp. koncept strategického řízení marketingu, který se vyznačuje specifickými vlastnostmi: má jasně stanovenou pozici v systému firemních strategií, jasně definovaný obsah, jsou vymezeny strategické analýzy nutné k formulování marketingové strategie a poskytuje praktický návod jak postupovat i ve všech dalších fázích strategického řízení marketingu. Text je rozdělen do čtyř kapitol (Strategické řízení marketingu, Koncept strategického řízení preferovaný autory publikace, Obsah marketingové strategie podrobně, Marketingová strategie v praxi); jako příloha je uvedena Doporučená struktura strategického plánu pro marketing. Součástí publikace je také přehled nejdůležitějších pojmů, aktuální literatura a rejstřík.
Koncept prezentovaný v publikaci je jasně strukturovaný, snadno přizpůsobitelný specifickým podmínkám firem, tedy i dobře prakticky aplikovatelný. Publikaci proto ocení zejména marketingoví manažeři, specialisté pro oblast marketingu a podnikatelé. Vhodná je také pro studenty vysokých škol.

 

Strategické řízení firemních informací   Strategické řízení firemních informací
  Miloslav Keřkovský, Miloš Drdla
  Praha, C. H. Beck 2003, 187 stran
  Doporučená cena 410 Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7179-730-8
  Anotace
Publikace obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení firemních informací. Zahrnuje problematiku strategické analýzy, formulace a implementace strategií a strategického řízení. Těžištěm výkladu řízení je tříúrovňový model strategického řízení, kde strategie vyšší úrovně je rozpracována na úrovni nižší. Pozornost je věnována také implementačním aspektům a dělbě práce mezi top managementem a specialisty. Výklad dokresluje řada schémat a obrázků. V závěru jsou zařazeny příklady, případové studie a citáty z tisku.

 

Moderní přístupy k řízení výroby   Moderní přístupy k řízení výroby
  Miloslav Keřkovský
  Praha, C. H. Beck 2008, 135 stran, 2. přepracované vydání
  Doporučená cena 430 Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 978-80-7400-119-2
  Anotace
Publikace obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů k řízení výroby. Důraz je přitom kladen na strategické řízení výroby. Pozornost je věnována cílům a úrovni řízení výroby, strategickému řízení podniku a rovněž jeho obsahu a návaznosti na celkovou strategii firmy a ostatní funkční strategie, dále otázce formulace výrobní strategii, taktické a operativní úrovni řízení výroby - jejich struktuře a souvislosti se strategickým řízením výroby.

 

Strategie modrého oceánu   Strategie modrého oceánu
  W. Chan Kim, Renée Mauborgne
  Praha, Management Press 2009, 240 stran
  Doporučená cena 410,-- Kč, v češtině, vázaná, ISBN 978-80-7261-128-7
  Anotace
Přední představitelé moderního strategického managementu na základě více než patnáctiletého intenzivního studia tvůrčích strategických tahů stovek firem z více než třiceti odvětví předkládají systematický přístup v podobě praktických pravidel a nástrojů, který firmám umožní vyhnout se nelítostné konkurenci – boji o konkurenční výhodu, o tržní podíl, o odlišení vlastního produktu… Ukazují, že trvalý úspěch nezajišťuje šarvátky s konkurenty, ale právě "hodnotové inovace", vytváření a ovládnutí "modrých oceánů" – dosud nedotknutých prostor trhu poskytujících příležitost k ziskovému růstu a umožňujících vyřazení konkurence ze hry.

 

Vytváříme a realizujeme strategii prosperity   Vytváříme a realizujeme strategii prosperity
  Kolektiv autorů
  Praha, Průmysl a obchod, Profit a.s. 1992, 407 stran
  Doporučená cena 215,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-85-603-17-9
  Anotace
Třetí díl výběru z německého manažerského know-how nazvaného Podnikáme na náročných trzích. Publikace se mimo jiné zabývá corporate identity, analýzou nabídky firmy na trhu, analýzou podniku, formulací podnikové filozofie, definováním podnikových cílů a stanovením strategie.

 

Firemní strategie, plánování a realizace   Firemní strategie, plánování a realizace
  Pavol Košťan, Oldřich Šuleř
  Praha, Computer Press 2002, 136 stran
  Doporučená cena 189,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7226-657-8
  Anotace
V publikaci se dozvíte se, čím vám bude prospěšné tzv. strategické myšlení, co je to základní strategický model a jak jeho pomocí stanovíte předběžné podnikatelské cíle, kapitola strategická analýza vás poučí o různých technikách prognózování, analýza okolního prostředí, vnitřních zdrojů i konkurence vám pomohou získat objektivní pohled na trh a vaši pozici na něm, pomocí různých analytických modelů budete předvídat, jakým směrem se bude trh i zákazník pravděpodobně vyvíjet, a dojdete tak až k stanovení, naplánování i realizaci strategické vizí a cílů.

 

Strategický management   Strategický management
  František Kovář
  Skripta Fakulty managementu VŠE 2001, 74 stran
  Skripta jsou dostupná pouze v elektronické podobě
  Anotace
Publikace v přehledné formě shrnuje metodologii strategického managementu, druhy strategického řízení, typologii strategií a strategický plánovací cyklus zahrnující analytickou, strategickou a realizační část. Dále se autor zabývá inovacemi a invencemi, které umožňují vytvořit firmě konkurenční výhodu, a přístupy k řízení strategického rozvoje podniku. V poslední kapitole autor názorně definuje metodologii změny funkčně řízeného podniku na podnik procesní.

 

Konkurenční strategie   Konkurenční strategie
  Michael E. Porter
  Praha, Victoria Publishing 1994, 404 stran
  Doporučená cena neuvedena, v češtině, vázaná, ISBN 80-85605-11-2
  Anotace
Publikace se věnuje všeobecným analytickým postupům, které se váží k strukturální analýze odvětví, analýze konkurence, signálům trhu či vývoji odvětví. Autor definuje obecné typy prostředí odvětví a navrhuje pro ně konkurenční strategie. Strategickým rozhodnutím je věnována i poslední část knihy.

 

Strategická analýza   Strategická analýza
  Helena Sedláčková
  Praha, C. H. Beck 2000, 116 stran
  Doporučená cena 290,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7179-422-8
  Anotace
Publikace se uceleně zabývá problematikou strategické situační analýzy, která představuje podstatnou část strategického plánovacího procesu a výrazně zkvalitňuje strategická rozhodnutí vrcholového managementu. Autorka se podrobně věnuje jednotlivým metodám analýzy okolí podniku a analýzy vnitřních zdrojů a schopností podniku. V poslední kapitole vyzdvihuje význam syntézy jako východiska pro formulování strategie.

 

Strategie úspěšného podniku   Strategie úspěšného podniku
  Zdeněk Souček, Jiří Marek
  Ostrava, Montanex, 182 stran
  Doporučená cena 170,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-857802-93-3
  Anotace
Publikace přináší velmi instruktivní návod, jak zpracovat a realizovat strategii firmy. Autoři se věnují strategickému myšlení, metodice podnikové strategie a systému strategického řízení. Velmi inspirativní jsou i vybrané postupy pro řízení vývoje efektivnosti a příloha uvádějící celou řadu návodných tabulek a diagramů. Předností publikace je zasazení problematiky strategie podniku do rámce širších souvislostí české a celosvětové ekonomiky.

 

Úspěšné zavádění strategického řízení firmy   Úspěšné zavádění strategického řízení firmy
  Zdeněk Souček
  Praha, Professional Publishing 2003, 213 stran
  Titul je rozebrán, v češtině, vázaná, ISBN: 80-86419-47-9
  Anotace
Ve své knize přináší profesor Souček konkrétní rady jak formulovat a implementovat takovou strategii, která v nových, podstatně tvrdších a náročnějších podmínkách 21. století povede k vytvoření a trvalému zachování celosvětové konkurenceschopnosti firmy. Jde o strategii zcela nového typu, která umožňuje firmám nejen velmi rychle reagovat na probíhající změny, ale tyto změny předvídat a dokonce je vytvářet. Nastupuje nové, mnohem složitější období. Na světové trhy intenzivně vstupují celé nové kontinenty a některé regiony musí úporně bojovat o udržení svého dosavadního postavení. Vzniká velká převaha nabídky a tím i nadvláda zákazníka nad dodavatelem. Vznikají také zcela nové metody managementu; management je stále obtížnější a složitější.

 

Strategický management   Strategický management Strategisches management
  Susanne Stadler
  Brno, Masarykova univerzita 2000, 258 stran
  Doporučená cena 123,-- Kč, v češtině a němčině, brožovaná, ISBN 80-210-2304-X
  Anotace
Dvojjazyčný učební text shrnuje v první, teoretické, části instrukce pro použití jednotlivých nástrojů strategického managementu. Autorka vědomě upouští od přesného objasňování teorie daných nástrojů a místo toho k prohloubení znalostí uvádí odkazy na literaturu. V druhé části textu je uvedena případová studie, v níž jsou jednotlivé nástroje použity.

 

Plánování podnikatelských strategií   Plánování podnikatelských strategií
  Shailendra Vyakarnam, John W. Leppard
  Praha, Grada Publishing
  Doporučená cena 79,-- Kč, v češtině, brožovaná, ISBN 80-7169-533-5
  Anotace
Publikace velmi přístupnou formou objasňuje jednotlivé zákonitosti, se kterými se podnikatel v reálném tržním prostředí setkává. Autoři se snaží poradit, jak překonat nedostatek materiálních, finančních a lidských zdrojů prostřednictvím lepšího marketingového plánování a pružnější reakci na požadavky trhu.

Uvedené anotace byly zpracovány na základě obsahu jednotlivých publikací a internetových prezentací uvedených nakladatelství.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.